ចុចលើតំណ http://defensewiki.ibj.org/images/6/62/Indonesia_Law_of_Criminal_Procedure.pdf ដើម្បីបើកធនធាន។